การส่งบทความที่แก้ไขเรียบร้อย

***ให้ส่งบทความตามประเภทการนำเสนอผลงาน โดยคลิกที่สาขาผลงานวิชาการที่ท่านต้องการส่ง***

       ประเภทการนำเสนอ แบบ Oral Presentation

            สาขาผลงานวิชาการ

                1. ภาษา วรรณกรรม คติชนวิทยา   (คลิกเพื่อส่งบทความ)

                2. ปรัชญา ศาสนา สังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อม   (คลิกเพื่อส่งบทความ)

                3. ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น   (คลิกเพื่อส่งบทความ)

                4. การสื่อสารเทคโนโลยี   (คลิกเพื่อส่งบทความ)

                5. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการพัฒนาท้องถิ่น   (คลิกเพื่อส่งบทความ)

       ประเภทการนำเสนอ แบบ Poster

           สาขาผลงานวิชาการ

               1. ภาษา วรรณกรรม คติชนวิทยา   (คลิกเพื่อส่งบทความ)

               2. ปรัชญา ศาสนา สังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อม   (คลิกเพื่อส่งบทความ)

               3. ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น   (คลิกเพื่อส่งบทความ)

               4. การสื่อสารเทคโนโลยี   (คลิกเพื่อส่งบทความ)

               5. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการพัฒนาท้องถิ่น   (คลิกเพื่อส่งบทความ)