การนำเสนอบทความ

   วิธีการนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ให้ผู้นำเสนอบทความเตรียม Powerpoint นำเสนอด้วยตนเองหรือจัดทำคลิปนำเสนอความยาวประมาณ 10-15 นาที โดยส่งคลิปตามสาขาผลงานวิชาการ ดังนี้

           สาขาผลงานวิชาการ

                1. ภาษา วรรณกรรม คติชนวิทยา   (คลิกเพื่อส่งผลงาน)

                2. ปรัชญา ศาสนา สังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อม   (คลิกเพื่อส่งผลงาน)

                3. ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น   (คลิกเพื่อส่งผลงาน)

                4. การสื่อสารเทคโนโลยี   (คลิกเพื่อส่งผลงาน)

                5. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการพัฒนาท้องถิ่น   (คลิกเพื่อส่งผลงาน)

   วิธีการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (POSTER) ให้ผู้นำเสนอบทความจัดทำโปสเตอร์ตามเทมเพลท (ในหน้าการเตรียมผลงาน) โดยส่งไฟล์โปสเตอร์ตามสาขาผลงานวิชาการ ดังนี้

           สาขาผลงานวิชาการ

               1. ภาษา วรรณกรรม คติชนวิทยา   (คลิกเพื่อส่งผลงาน)

               2. ปรัชญา ศาสนา สังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อม   (คลิกเพื่อส่งผลงาน)

               3. ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น   (คลิกเพื่อส่งผลงาน)

               4. การสื่อสารเทคโนโลยี   (คลิกเพื่อส่งผลงาน)

               5. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการพัฒนาท้องถิ่น   (คลิกเพื่อส่งผลงาน)