วิธีชำระค่าลงทะเบียน

   หากบทความของท่านได้รับการตอบรับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนมายังบัญชีธนาคารกรุงไทย

   พร้อมแนบสลิปการชำระค่าลงทะเบียนมายัง  Email : nchusocrmu@gmail.com