รายละเอียดการสมัครและการส่งบทความ

เปิดรับบทความกลุ่มสาขาผลงานวิชาการ

       1. ภาษา วรรณกรรม คติชนวิทยา

       2. ปรัชญา ศาสนา สังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม

       3. ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

       4. การสื่อสารเทคโนโลยี

       5. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการพัฒนาท้องถิ่น

การนำเสนอบทความ

       1. นำเสนอแบบออนไลน์ (Online) Zoom meeting และ https://nchusoc.rmu.ac.th

       2. รูปแบบการนำเสนอแบบบรรยายและนำเสนอแบบโปสเตอร์

กำหนดการและวิธีการส่งผลงาน

       1. ส่งบทความทางวิชาการ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2565 (***ขยายเวลาเป็น วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565***)

       2. ส่งเอกสารทางวิชาการให้ Peer review ตรวจสอบ 1 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2565

       3. ส่งผลงานกลับไปให้ผู้นำเสนอแก้ไข 1 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2565

       4. ผู้นำเสนองานแก้ไขและส่งผลงานกลับมาอีกครั้ง 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2565

       5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงาน 1 สิงหาคม 2565

       6. จัดทำเอกสาร Proceeding 10 สิงหาคม 2565

       7. นำเสนอผลงาน 24-25 สิงหาคม 2565

ค่าธรรมเนียมและการส่งผลงาน

ผู้สนใจส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการได้ทั้งรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ สามารถลงทะเบียนส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ โดยมีค่าธรรมเนียมการส่งผลงาน ดังนี้

ค่าลงทะเบียน

ประเภท

แบบบรรยาย

แบบโปสเตอร์

นักศึกษาและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในเครือข่าย

1,500 บาท

1,500 บาท

นักศึกษาและบุคลากรภายนอก หรือผู้สนใจทั่วไป

2,000 บาท

2,000 บาท

บุคลากรและนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

หมายเหตุ

       1. เจ้าภาพร่วมสามารถส่งบทความ/ผลงานในรูปแบบใดก็ได้ โดยยกเว้นการชำระธรรมเนียมลงทะเบียนจำนวนไม่เกิน 3 บทความ/ผลงาน ต่อสถาบัน หากมีจำนวนเกินกว่ากำหนด จะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามปกติ โดยนับเฉพาะบทความ/ผลงาน ที่เกินกำหนด

       2. ผู้นำเสนอผลงานในทุกประเภทจะได้รับเกียรติบัตรจากงานประชุมฯ