กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ

เรื่อง “กระบวนทัศน์ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการพัฒนาท้องถิ่น

National Conference: A New Paradigm of Humanities and Social Sciences for Local Development

ระหว่างวันที่  24 – 25  สิงหาคม  2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

……………………………………………………

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565    

08.00 – 08.30 น.

ลงทะเบียน

08.30 – 09.00 น.

 

พิธีเปิดงาน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.กิตติกรณ์  บำรุงบุญ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กล่าวเปิดงานโดย ดร.นิศารัตน์ ไชติเชย รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผ่านช่องทาง Zoom meeting และเว็บไซต์การประชุม https://nchusoc.rmu.ac.th

09.00 – 10.30 น.

ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ทางศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21”

โดย อาจารย์บันชา ศรีวงศ์ราช

ผ่านช่องทาง Zoom meeting และเว็บไซต์การประชุม https://nchusoc.rmu.ac.th

10.30 – 10.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.

ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลง”

โดย ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผ่านช่องทาง Zoom meeting และเว็บไซต์การประชุม https://nchusoc.rmu.ac.th

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

– การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation ระดับชาติมีจำนวน 5 ห้อง (แยกตามกลุ่มสาขาวิชา)

– การนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation โดยนำเสนอผลงานผ่านเว็บไซต์

การประชุม https://nchusoc.rmu.ac.th

14.30 – 14.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

14.45 – 17.00 น.

– การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation ระดับชาติมีจำนวน 5 ห้อง (แยกตามกลุ่มสาขาวิชา)

– การนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation โดยนำเสนอผลงานผ่านเว็บไซต์

การประชุม https://nchusoc.rmu.ac.th

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565    

08.00 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.

เสวนากลุ่ม หัวข้อ  “สงครามโรค:การปรับตัวของชุมชนหลังปกติใหม่เพื่อความ “พ้น รอด” ในศตวรรษท้องถิ่น 4.0”

โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก

       2. ผอ.วิทยา คำภูแสน

       3. ตัวแทนชุมชนท้องถิ่น

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.นุจรี ใจประนบ

10.30 – 10.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.

เสวนากลุ่ม หัวข้อ  “สงครามโรค:การปรับตัวของชุมชนหลังปกติใหม่เพื่อความ “พ้น รอด” ในศตวรรษท้องถิ่น 4.0”

โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก

       2. ผอ.วิทยา คำภูแสน

       3. ตัวแทนชุมชนท้องถิ่น

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.นุจรี ใจประนบ

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

– การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation ระดับชาติมีจำนวน 5 ห้อง (แยกตามกลุ่มสาขาวิชา)

– การนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation โดยนำเสนอผลงานผ่านเว็บไซต์

การประชุม https://nchusoc.rmu.ac.th

14.30 – 14.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.

– การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation ระดับชาติมีจำนวน 5 ห้อง (แยกตามกลุ่มสาขาวิชา)

– การนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation โดยนำเสนอผลงานผ่านเว็บไซต์

การประชุม https://nchusoc.rmu.ac.th

16.00 – 16.30 น.

มอบวุฒิบัตรและกล่าวปิดงาน

ตารางการนำเสนอผลงานวิชาการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565

หัวข้อเรื่อง “กระบวนทัศน์ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการพัฒนาท้องถิ่น”

ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

>

กลุ่มภาษา วรรณกรรม คติชนวิทยา
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ……………………………………………………………..

การนำเสนอแบบ ORAL PRESENTATION
วันที่ 24 สิงหาคม 2565
รหัสห้องนำเสนอที่ 1……………………………………………………….
เวลา
รหัส
ชื่อเรื่อง
ผู้นำเสนอ
13.00 – 13.20 NC01 A DEIXIS ANALYSIS OF SONG LYRICS IN OLIVIA RODRIGO’S SOUR ALBUM ธนพัฒน์ วุฒิสารวัฒนา
13.21 – 13.40 NC02 The Canterbury Tales as a Tool to Develop of Pre-service English Teachers’ Learning Achievement of English for Cultural Studies วิศรุต ไหลหาโคตร
13.41 – 14.00 NC03 Using English Songs to Enhance Students’ Ability in Learning Vocabulary of Grade 5 Students at Nong-Hoi NamJoy Kururat Rungsan School, Kosumphisai District, Maha Sarakham Province ทยกมล ฉัตรดอน
14.01 – 14.20 NC04 การจัดกิจกรรมวงวรรณกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนร่วมกันในห้องเรียนออนไลน์ ชุติภา กองสมบัติ
14.21 – 14.40 NC05 การเปรียบเทียบการให้คะแนนระหว่างผู้สอนและโปรแกรมช่วยตรวจงานเขียน และทัศนคติของผู้เรียนในระดับผู้ใหญ่ต่อการให้คะแนนทั้งสองรูปแบบ Human vs Online Rater: The Comparison and Perspectives  of Adult Learners ชวินทร์ ศรีสวัสดิ์
14.41 – 15.00 NC06 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาจีนโดยใช้เกมประกอบแบบฝึกทักษะ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มินตรา ปริปุณณะ
15.01 – 15.20 NC07 การศึกษาแชทบอทที่พัฒนาตนเองเพื่อฝึกการสนทนาภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน: จากการพัฒนาถึงการประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือเสริม ฮิเดยุคิ ซูซูกิ
15.21 – 15.40 NC08 วิธีการบอกจุดของเวลาในภาษาเวียดนาม บุญญิสา ภูบรรทัด
วันที่ 24 สิงหาคม 2565
รหัสห้องนำเสนอที่ 2……………………………………………………….
เวลา
รหัส
ชื่อเรื่อง
ผู้นำเสนอ
13.00 – 13.20 NC09 การใช้ภาษาในสื่อเฟซบุ๊กเพจ Powerpuff GAY นิตินาถ ฟรอมไธสง
13.21 – 13.40 NC10 กลวิธีการใช้ภาษาในสื่อเฟซบุ๊ก แฟนเพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว อุมาพร เยาวลักษณ์โยธิน
13.41 – 14.00 NC11 กลวิธีการตอบปฏิเสธในการสัมภาษณ์ของบุคคลในวงการบันเทิงไทย สุมาลี พลขุนทรัพย์
14.01 – 14.20 NC12 กลวิธีการตั้งชื่อในรายการบันเทิงแบบปกิณกะบนยูทูป วจิรา มะลาดวง
14.21 – 14.40 NC13 กลวิธีการนำเสนอสินค้าของเพจเฟซบุ๊ก “Sale Here” The Strategies for Presenting Products of Facebook Page “Sale Here” ทักษพร กุมชาด
14.41 – 15.00 NC14 การพัฒนาทักษะการพูดของนักศึกษาโดยการใช้วิธีการพูดออกเสียงซ้ำ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ศศินันท์ โต๊ะชาลีศรีทิน
15.01 – 15.20 NC15 ศึกษามุมมองด้านความรักในบทเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาจากวรรณคดีไทย ณัฐภัทร เพ็งจันทร์

กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ……………………………………………………………..

การนำเสนอแบบ ORAL PRESENTATION
วันที่ 24 สิงหาคม 2565
รหัสห้องนำเสนอที่ 3……………………………………………………….
เวลา
รหัส
ชื่อเรื่อง
ผู้นำเสนอ
13.00 – 13.20 NC16 การศึกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ ธันยพงศ์ สารรัตน์
13.21 – 13.40 NC17 การศึกษาพิธีกรรมเลี้ยงผีปู่ตา: บทบาทและอัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมบ้านโสกก่อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี พระสามารถ ยอดวงศ์ษา
13.41 – 14.00 NC18 การสร้างแบรนด์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย NALAN craft ของวิสาหกิจชุมชนนาลัน นวพรรษ การะเกตุ
14.01 – 14.20 NC19 “เครื่องเขิน” ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของหัตถศิลป์ ณ ชุมชนนันทาราม เมืองเชียงใหม่ กิติศักดิ์ ทองมีทิพย์
14.21 – 14.40 NC20 ทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์การทอผ้าย้อมคราม กรณีศึกษา กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโซ่ง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น นิตยา ป้องกันภัย
วันที่ 24 สิงหาคม 2565
รหัสห้องนำเสนอที่ 4……………………………………………………….
เวลา
รหัส
ชื่อเรื่อง
ผู้นำเสนอ
13.00 – 13.20 NC21 แนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านใหม่ศาลาเฟือง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไทยโรจน์ พวงมณี
13.21 – 13.40 NC22 ภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพจิตโดยผ่านพิธีกรรมบำบัดของการแพทย์พื้นบ้านล้านนา ณิศรา ชัยวงค์
13.41 – 14.00 NC23 ระบบนาฏยอุปถัมภ์ในหมอลำ พิมพ์วลัญช์ พลหงษ์
14.01 – 14.20 NC24 อาทมาฏ: กระบวนไม้รำ 12 ท่า ดาบพระนเรศวร ฐิตารีย์ คำภีร์
14.21 – 14.40 NC25 อัตลักษณ์วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชาวบ้านย่านเมืองเก่า อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เจตนา อินยะรัตน์
การนำเสนอแบบ POSTER
วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2565
นำเสนอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
เวลา
รหัส
ชื่อเรื่อง
ผู้นำเสนอ
08.30 – 16.30 NC26 การพัฒนาทักษะนักศึกษาด้วยโครงการประกวดวาดภาพจิตรกรรม เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนในสาขาวิชาทัศนศิลป์ สิทธิวัฒน์ มีวันคำ
08.30 – 16.30 NC27 การสร้างสรรค์การแสดงด้านนาฏศิลป์พื้นบ้าน ในรายวิชาวิพิธทัศนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อนุชิต สีโมรส
08.30 – 16.30 NC28 การสร้างสรรค์จิตรกรรมชุด ผลิตผลแห่งความอุดมสมบูรณ์ อำพร แสงไชยา
08.30 – 16.30 NC29 คุณค่า ความงาม ความสุข (ครก) กระบวนการสร้างเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พรสวรรค์ นนทะภา
08.30 – 16.30 NC30 นรกภูมิ : รูปแบบ และความสัมพันธ์ของกลุ่มช่างแต้มพื้นบ้าน ในฮูปแต้ม วัดพุทธสีมา, วัดหัวเวียงรังษี, และวัดโพธิ์คำ อ.ธาตุพนม
จ.นครพนม
อภิชาต เอี่ยมวิจารณ์
08.30 – 16.30 NC31 พัฒนาการและสภาพปัจจุบันของภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กใน สปป.ลาว ภานุพงศ์ ธนะโคตร

กลุ่มปรัชญา ศาสนา สังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อม
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ……………………………………………………………..

การนำเสนอแบบ ORAL PRESENTATION
วันที่ 24 สิงหาคม 2565
รหัสห้องนำเสนอที่ 5……………………………………………………….
เวลา
รหัส
ชื่อเรื่อง
ผู้นำเสนอ
13.00 – 13.20 NC32 การพัฒนาการจัดการน้ำด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อบริโภค บ้านหมากแข้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ชมพูนุท ธีราวิทย์
13.21 – 13.40 NC33 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มอย่างมีส่วนร่วม:กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านหัวฮะ ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชัยนุวัฒน์ ปูนคำปีน
13.41 – 14.00 NC34 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์  อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง พรรณพัชร สังกรม
14.01 – 14.20 NC35 การวิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์  เพื่อตอบสนองต่อรูปแบบแนวทางการพัฒนาศักยภาพความสามารถของระบบโลจิสติกส์ในอนาคต นัฐิพงษ์ จัดจ้าง
14.21 – 14.40 NC36 การศึกษาและพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต (ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต) พฤทธิพงศ์ พุฒขาว
14.41 – 15.00 NC37 แนวทางการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ดำของเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงแม่หลอดอย่างมีส่วนร่วม บุญธรรม โพธิ์อ่อง
การนำเสนอแบบ POSTER
วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2565
นำเสนอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
เวลา
รหัส
ชื่อเรื่อง
ผู้นำเสนอ
08.30 – 16.30 NC38 การประเมินโครงการส่งเสริม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ตามแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 นายดำรงค์ สุดวิลัย
08.30 – 16.30 NC39 การศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยบ้านหนองตุ  ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปวีนา ภูมิแดนดิน
08.30 – 16.30 NC40 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนบ้านลาดพัฒนา  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผุสดี กิจบุญ

กลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่น
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ……………………………………………………………..

การนำเสนอแบบ ORAL PRESENTATION
วันที่ 24 สิงหาคม 2565
รหัสห้องนำเสนอที่ 6……………………………………………………….
เวลา
รหัส
ชื่อเรื่อง
ผู้นำเสนอ
13.00 – 13.20 NC41 กลวิธีการพัฒนาบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ แสงระวี ดอนแก้วบัว
13.21 – 13.40 NC42 การพัฒนากลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรครูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ด้วยกิจกรรม QCC เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กฤษดาเดช รัตนพันธุ์จักร์
13.41 – 14.00 NC43 การศึกษาพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นด้านความบันเทิงของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กุลธิดา ผาจวง
14.01 – 14.20 NC44 ความพร้อมของนักศึกษาสำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สุดารัตน์ มาศวรรณา
14.21 – 14.40 NC45 ความพึงพอใจในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว) อนัชลิตา ศรีหานาม
14.41 – 15.00 NC46 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกระนวน​ อ.กระนวน​ จ.ขอนแก่น ศุภนิมิต​ พิมพ์ศรี
15.01 – 15.20 NC47 พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน Grab Food ในการสั่งอาหารของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อริสรา จันดาวัน
การนำเสนอแบบ POSTER
วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2565
นำเสนอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
เวลา
รหัส
ชื่อเรื่อง
ผู้นำเสนอ
08.30 – 16.30 NC48 การประเมินโครงการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการเรียนรู้จากการทำงาน (Work – based Learning) ของวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ก่อเกียรติ ลิ้มตระกูล
08.30 – 16.30 NC49 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมอัตโนมัติของวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำ ดำรงค์ สุดวิลัย
08.30 – 16.30 NC50 รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ก่อเกียรติ ลิ้มตระกูล