กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ

เรื่อง “กระบวนทัศน์ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการพัฒนาท้องถิ่น

National Conference: A New Paradigm of Humanities and Social Sciences for Local Development

ระหว่างวันที่  24 – 25  สิงหาคม  2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

……………………………………………………


ลิงก์พิธีเปิด, บรรยาย และการนำเสนอ https://zoom.us/j/99981627504?pwd=YTlDMVVZM2lLYzJkVjlVNjhqeVo4UT09

Meeting ID: 999 8162 7504
Passcode: nchusoc

 

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565    

08.00 – 09.00 น.

– ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น.

 

– พิธีเปิดงาน

– กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.กิตติกรณ์  บำรุงบุญ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

– กล่าวเปิดงานโดย อาจารย์ ดร.นิศารัตน์ โชติเชย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

– ประธานและเครือข่ายร่วมเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2565 เรื่อง “กระบวนทัศน์ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการพัฒนาท้องถิ่น”

– ประธานมอบโล่เกียรติคุณให้กับเครือข่ายความร่วมมือ

– รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มอบของที่ระลึกให้กับประธาน

– ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

– ชมการแสดง ชุดแห่กลองยาวชาวษาลคาม สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร และสาขาวิชาดนตรี

รับชมออนไลน์ผ่านช่องทาง Zoom meeting ที่ลิงก์

https://zoom.us/j/99981627504?pwd=YTlDMVVZM2lLYzJkVjlVNjhqeVo4UT09

09.30 – 10.30 น.

ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลง”

โดย ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับชมออนไลน์ผ่านช่องทาง Zoom meeting ที่ลิงก์

https://zoom.us/j/99981627504?pwd=YTlDMVVZM2lLYzJkVjlVNjhqeVo4UT09

10.30 – 10.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.

ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ทางศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21”

โดย อาจารย์บันชา ศรีวงศ์ราช ศิลปินสีน้ำระดับโลก

รับชมออนไลน์ผ่านช่องทาง Zoom meeting ที่ลิงก์

https://zoom.us/j/99981627504?pwd=YTlDMVVZM2lLYzJkVjlVNjhqeVo4UT09

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

– การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation (แยกตามกลุ่มสาขา) จำนวน 6 ห้อง

       ห้อง A1 กลุ่มภาษา วรรณกรรม คติชนวิทยา

ผู้ทรงคุณวุฒิ : รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม และ ผศ.ดร.อนุวัต ชัยเกียรติธรรม

ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์ชวินทร์  ศรีสวัสดิ์ และ อาจารย์ชุติภา  กองสมบัติ

       ห้อง A2 กลุ่มภาษา วรรณกรรม คติชนวิทยา

ผู้ทรงคุณวุฒิ : รศ.ดร.พรสวรรค์  ศิริกัญจนาภรณ์ และ รศ.ดร.เชษฐา  จักรไชย

ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์ฉัตรณรงค์  ชัยเดช และ อาจารย์เชาวน์ประภา  จันทุมา

       ห้อง A3 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผศ.ดร.ยิ่งศักดิ์  คชโคตร  และ ผศ.ประภาพร  อุตมา

ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์ปรัชญ์  วีสเพ็ญ และ อาจารย์อัญชนา  ทองกระจาย

       ห้อง A4 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผศ.ดร.ปกกสิณ  ชาทิพฮด  และ ผศ.ดร.พิทยวัฒน์  พันธะศรี

ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์มนัสนันท์  สมดี และ อาจารย์ธันยพัต  ดงลุน

       ห้อง A5 กลุ่มปรัชญา ศาสนา สังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อม

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผศ.ดร.ภัทรพล  ทศมาศ และ ผศ.รัฐพล  ฤทธิธรรม

ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์ดิษยพงศ์  หกสุวรรณ และ อาจารย์วินัย  แสงกล้า

       ห้อง A6 กลุ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผศ.ดร.ไปรมา  เอียงราช และ ผศ.สมพร  ชุบสุวรรณ

ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์ ดร.บัญชา  พุฒิวนากุล และ อาจารย์วิกรณ์กิจ  อินทร์จันทร์ 

– การนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation (นำเสนอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์)

14.30 – 14.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

14.45 – 17.00 น.

นำเสนอผลงาน (ต่อ)

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565    

08.00 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.

เสวนากลุ่ม หัวข้อ  “สงครามโรค:การปรับตัวของชุมชนหลังปกติใหม่เพื่อความ “พ้น รอด” ในศตวรรษท้องถิ่น 4.0”

โดย 1. ผศ.ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก

       2. ผอ.วิทยา คำภูแสน

       3. คุณสหัส อรรถเนติกุล ปราชญ์และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.นุจรี ใจประนบ

รับชมออนไลน์ผ่านช่องทาง Zoom meeting ที่ลิงก์

https://zoom.us/j/99981627504?pwd=YTlDMVVZM2lLYzJkVjlVNjhqeVo4UT09

10.30 – 10.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.

เสวนากลุ่ม (ต่อ)

มอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดงาน

พิธีกรดำเนินรายการในพิธีเปิด

อาจารย์ชุติภา กองสมบัติ และ อาจารย์ฉัตรณรงค์  ชัยเดช

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

ตารางการนำเสนอผลงานวิชาการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565

หัวข้อเรื่อง “กระบวนทัศน์ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการพัฒนาท้องถิ่น”

ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2565


National Conference: A New Paradigm of Humanities and Social Sciences for Local Development


ลิงก์พิธีเปิด, บรรยาย และการนำเสนอ https://zoom.us/j/99981627504?pwd=YTlDMVVZM2lLYzJkVjlVNjhqeVo4UT09

Meeting ID: 999 8162 7504
Passcode: nchusoc

 

กลุ่มภาษา วรรณกรรม คติชนวิทยา

การนำเสนอแบบ ORAL PRESENTATION

วันที่ 24 สิงหาคม 2565

รหัสห้องนำเสนอ A1

Breakout Rooms A1

ผู้ทรงคุณวุฒิ : รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต ชัยเกียรติธรรม

ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์ชวินทร์ ศรีสวัสดิ์ และ อาจารย์ชุติภา กองสมบัติ

เวลา
รหัส
ชื่อเรื่อง
ผู้นำเสนอ
13.00 – 13.20 NC01 The Canterbury Tales as a Tool to Develop of Pre-service English Teachers’ Learning Achievement of English for Cultural Studies วิศรุต ไหลหาโคตร                   Download
13.21 – 13.40 NC02 Using English Songs to Enhance Students’ Ability in Learning Vocabulary of Grade 5 Students at Nong-Hoi NamJoy Kururat Rungsan School, Kosumphisai District, Maha Sarakham Province ทยกมล ฉัตรดอน                     Download
13.41 – 14.00 NC03  การเปรียบเทียบการให้คะแนนระหว่างผู้สอนและโปรแกรมช่วยตรวจงานเขียน และทัศนคติของผู้เรียนในระดับผู้ใหญ่ต่อการให้คะแนนทั้งสองรูปแบบ Human vs Online Rater: The Comparison and Perspectives  of Adult Learners ชวินทร์ ศรีสวัสดิ์                      Download
14.01 – 14.20 NC04  การจัดกิจกรรมวงวรรณกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนร่วมกันในห้องเรียนออนไลน์ ชุติภา กองสมบัติ                     Download
14.21 – 14.40 NC05 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาจีนโดยใช้เกมประกอบแบบฝึกทักษะ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มินตรา ปริปุณณะ                    Download
14.41 – 15.00 NC06 การศึกษาแชทบอทที่พัฒนาตนเองเพื่อฝึกการสนทนาภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน: จากการพัฒนาถึงการประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือเสริม ฮิเดยุคิ ซูซูกิ                             Download
15.01 – 15.20 NC07 วิธีการบอกจุดของเวลาในภาษาเวียดนาม บุญญิสา ภูบรรทัด                   Download

การนำเสนอแบบ ORAL PRESENTATION

วันที่ 24 สิงหาคม 2565

รหัสห้องนำเสนอ A2

Breakout Rooms A2

ผู้ทรงคุณวุฒิ : รองศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา จักรไชย

ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์ฉัตรณรงค์ ชัยเดช และ อาจารย์เชาวน์ประภา จันทุมา

เวลา
รหัส
ชื่อเรื่อง
ผู้นำเสนอ
13.00 – 13.20 NC08 การใช้ภาษาในสื่อเฟซบุ๊กเพจ Powerpuff GAY นิตินาถ ฟรอมไธสง                  Download
13.21 – 13.40 NC09 กลวิธีการใช้ภาษาในสื่อเฟซบุ๊ก แฟนเพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว อุมาพร เยาวลักษณ์โยธิน       Download
13.41 – 14.00 NC10 กลวิธีการตอบปฏิเสธในการสัมภาษณ์ของบุคคลในวงการบันเทิงไทย สุมาลี พลขุนทรัพย์                  Download
14.01 – 14.20 NC11 กลวิธีการตั้งชื่อในรายการบันเทิงแบบปกิณกะบนยูทูป วจิรา มะลาดวง                         Download
14.21 – 14.40 NC12 กลวิธีการนำเสนอสินค้าของเพจเฟซบุ๊ก “Sale Here” The Strategies for Presenting Products of Facebook Page “Sale Here” ทักษพร กุมชาด                       Download
14.41 – 15.00 NC13 การพัฒนาทักษะการพูดของนักศึกษาโดยการใช้วิธีการพูดออกเสียงซ้ำ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ศศินันท์ โต๊ะชาลีศรีทิน           Download
15.01 – 15.20 NC14 ศึกษามุมมองด้านความรักในบทเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาจากวรรณคดีไทย เรืองศักดิ์ สระมุณี                    Download

กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การนำเสนอแบบ ORAL PRESENTATION

วันที่ 24 สิงหาคม 2565

รหัสห้องนำเสนอ A3

Breakout Rooms A3

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพร อุตมา

ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์ปรัชญ์ วีสเพ็ญ และ อาจารย์อัญชนา ทองกระจาย

เวลา
รหัส
ชื่อเรื่อง
ผู้นำเสนอ
13.00 – 13.20 NC15 การศึกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ ธันยพงศ์ สารรัตน์                    Download
13.21 – 13.40 NC16 การศึกษาพิธีกรรมเลี้ยงผีปู่ตา: บทบาทและอัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมบ้านโสกก่อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี พระสามารถ ยอดวงศ์ษา        Download
13.41 – 14.00 NC17 การสร้างแบรนด์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย NALAN craft ของวิสาหกิจชุมชนนาลัน นวพรรษ การะเกตุ                   Download
14.01 – 14.20 NC18 “เครื่องเขิน” ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของหัตถศิลป์ ณ ชุมชนนันทาราม เมืองเชียงใหม่ กิติศักดิ์ ทองมีทิพย์                 Download
14.21 – 14.40 NC19 ทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์การทอผ้าย้อมคราม กรณีศึกษา กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโซ่ง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น นิตยา ป้องกันภัย                     Download
การนำเสนอแบบ ORAL PRESENTATION

วันที่ 24 สิงหาคม 2565

รหัสห้องนำเสนอ A4

Breakout Rooms A4

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกกสิณ ชาทิพฮด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรี

ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์มนัสนันท์ สมดี และ อาจารย์ธันยพัต ดงลุน

เวลา
รหัส
ชื่อเรื่อง
ผู้นำเสนอ
13.00 – 13.20 NC20 แนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านใหม่ศาลาเฟือง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไทยโรจน์ พวงมณี                  Download
13.21 – 13.40 NC21 ภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพจิตโดยผ่านพิธีกรรมบำบัดของการแพทย์พื้นบ้านล้านนา ณิศรา ชัยวงค์                          Download
13.41 – 14.00 NC22 ระบบนาฏยอุปถัมภ์ในหมอลำ พิมพ์วลัญช์ พลหงษ์               Download
14.01 – 14.20 NC23 อาทมาฏ: กระบวนไม้รำ 12 ท่า ดาบพระนเรศวร ฐิตารีย์ คำภีร์                            Download
14.21 – 14.40 NC24 อัตลักษณ์วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชาวบ้านย่านเมืองเก่า อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เจตนา อินยะรัตน์                     Download
การนำเสนอแบบ POSTER
วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2565
นำเสนอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
เวลา
รหัส
ชื่อเรื่อง
ผู้นำเสนอ
08.30 – 16.30 NC25 การพัฒนาทักษะนักศึกษาด้วยโครงการประกวดวาดภาพจิตรกรรม เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนในสาขาวิชาทัศนศิลป์ สิทธิวัฒน์ มีวันคำ                    Download
08.30 – 16.30 NC26 การสร้างสรรค์การแสดงด้านนาฏศิลป์พื้นบ้าน ในรายวิชาวิพิธทัศนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อนุชิต สีโมรส                          Download
08.30 – 16.30 NC27 การสร้างสรรค์จิตรกรรมชุด ผลิตผลแห่งความอุดมสมบูรณ์ อำพร แสงไชยา                      Download
08.30 – 16.30 NC28 คุณค่า ความงาม ความสุข (ครก) กระบวนการสร้างเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พรสวรรค์ นนทะภา                 Download
08.30 – 16.30 NC29 นรกภูมิ : รูปแบบ และความสัมพันธ์ของกลุ่มช่างแต้มพื้นบ้าน ในฮูปแต้ม วัดพุทธสีมา, วัดหัวเวียงรังษี, และวัดโพธิ์คำ อ.ธาตุพนม
จ.นครพนม
อภิชาติ เอี่ยมวิจารณ์             Download
08.30 – 16.30 NC30 พัฒนาการและสภาพปัจจุบันของภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กใน สปป.ลาว ภานุพงศ์ ธนะโคตร                Download

กลุ่มปรัชญา ศาสนา สังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อม

การนำเสนอแบบ ORAL PRESENTATION

วันที่ 24 สิงหาคม 2565

รหัสห้องนำเสนอ A5

Breakout Rooms A5

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล ทศมาศ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพล ฤทธิธรรม

ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์ดิษยพงษ์ หกสุวรรณ และ อาจารย์วินัย แสงกล้า

เวลา
รหัส
ชื่อเรื่อง
ผู้นำเสนอ
13.00 – 13.20 NC31 การพัฒนาการจัดการน้ำด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อบริโภค บ้านหมากแข้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ชมพูนุท ธีราวิทย์                    Download
13.21 – 13.40 NC32 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มอย่างมีส่วนร่วม:กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านหัวฮะ ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชัยนุวัฒน์ ปูนคำปีน                Download
13.41 – 14.00 NC33 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์  อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง พรรณพัชร สังกรม                 Download
14.01 – 14.20 NC34 การวิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์  เพื่อตอบสนองต่อรูปแบบแนวทางการพัฒนาศักยภาพความสามารถของระบบโลจิสติกส์ในอนาคต นัฐิพงษ์ จัดจ้าง                        Download
14.21 – 14.40 NC35 การศึกษาและพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต (ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต) พฤทธิพงศ์ พุฒขาว                Download
14.41 – 15.00 NC36 แนวทางการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ดำของเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงแม่หลอดอย่างมีส่วนร่วม บุญธรรม โพธิ์อ่อง                   Download
การนำเสนอแบบ POSTER
วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2565
นำเสนอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
เวลา
รหัส
ชื่อเรื่อง
ผู้นำเสนอ
08.30 – 16.30 NC37 การศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยบ้านหนองตุ  ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปวีนา ภูมิแดนดิน                    Download
08.30 – 16.30 NC38 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนบ้านลาดพัฒนา  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผุสดี กิจบุญ                             Download

กลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่น

การนำเสนอแบบ ORAL PRESENTATION

วันที่ 24 สิงหาคม 2565

รหัสห้องนำเสนอ A6

Breakout Rooms A6

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไปรมา เฮียงราช และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร ชุบสุวรรณ

ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์ ดร.บัญชา พุฒิวนากุล และ อาจารย์วิกรณ์กิจ อินทร์จันทร์

เวลา
รหัส
ชื่อเรื่อง
ผู้นำเสนอ
13.00 – 13.20 NC39 กลวิธีการพัฒนาบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ แสงระวี ดอนแก้วบัว                  Download
13.21 – 13.40 NC40 การพัฒนากลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรครูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ด้วยกิจกรรม QCC เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กฤษดาเดช รัตนพันธุ์จักร์       Download
13.41 – 14.00 NC41 การศึกษาพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นด้านความบันเทิงของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กุลธิดา ผาจวง                           Download
14.01 – 14.20 NC42 ความพร้อมของนักศึกษาสำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สุดารัตน์ มาศวรรณา               Download
14.21 – 14.40 NC43 ความพึงพอใจในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว) นิพาดา ศรีสุทโธ                      Download
14.41 – 15.00 NC44 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกระนวน​ อ.กระนวน​ จ.ขอนแก่น ศุภนิมิต​ พิมพ์ศรี                      Download
15.01 – 15.20 NC45 พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน Grab Food ในการสั่งอาหารของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อริสรา จันดาวัน                        Download
การนำเสนอแบบ POSTER
วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2565
นำเสนอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
เวลา
รหัส
ชื่อเรื่อง
ผู้นำเสนอ
08.30 – 16.30 NC46 การประเมินโครงการส่งเสริม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ตามแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ดำรงค์ สุดวิลัย                        Download
08.30 – 16.30 NC47 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมอัตโนมัติของวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำ ดำรงค์ สุดวิลัย                        Download