การเตรียมผลงาน

   การเตรียมบทความผลงานวิชาการ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนตามเอกสารแบบ


Template Paper

 

Template Paper บทความวิจัย
DOWNLOAD
Template Paper บทความวิชาการ
DOWNLOAD

การจัดทำโปสเตอร์

   1. โปสเตอร์ ขนาด กว้าง 70 ซม. ยาว 110 ซม. (แนวตั้ง)
       จำนวน 1 แผ่น ต่อ 1 เรื่อง ตัวอักษรควรมีขนาดเพียงพอให้คณะกรรมการหรือผู้สนใจอ่านได้ง่าย  ขอให้ผู้นำเสนอจัดเตรียมไฟล์โปสเตอร์แล้วส่งไฟล์มาที่  nchusocrmu@gmail.com
       ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565
   2. เนื้อหาโปสเตอร์ ประกอบด้วย:
      2.1 ชื่อเรื่อง มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
      2.2 ชื่อผู้ทำวิจัยและหน่วยงานที่สังกัด
      2.3 บทคัดย่อ
      2.4 บทนำ
      2.5 วัตถุประสงค์
      2.6 วิธีการศึกษา (ตามความเหมาะสม)
      2.7 ผลการศึกษา
      2.8 สรุปผลและอภิปรายผล
      2.9 เอกสารอ้างอิง เลือก เฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น
   3. การติดตั้งโปสเตอร์
       คณะผู้จัดงานจะติดตั้งโปสเตอร์นำเสนอแบบออนไลน์บน https://nchusoc.rmu.ac.th/  ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

TEMPLATE สำหรับเตรียมผลงานการนำเสนอแบบโปสเตอร์

     


พื้นหลังสำหรับผู้นำเสนอ

พื้นหลังสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ

พื้นหลังสำหรับผู้ดำเนินรายการ

พื้นหลังสำหรับผู้เข้าร่วมงาน