ประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565

หัวข้อเรื่อง “กระบวนทัศน์ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการพัฒนาท้องถิ่น”

ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

 

 

หลักการและเหตุผล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา

       เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ สร้างองค์ความรู้ จากงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้ได้ตามมาตรฐานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2565 หัวข้อเรื่อง “กระบวนทัศน์ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งจะมีกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ด้วยกันคือ 1) ภาษา วรรณกรรม คติชนวิทยา 2) ปรัชญา ศาสนา สังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม 3) ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4) การสื่อสารเทคโนโลยี โดยมีความตระหนักที่จะส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก บุคลากรในแวดวงวิชาการและวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย มีการ เรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านวิจัยในสาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อให้เกิดเป็นเวทีวิชาการระดับชาติที่รวบรวมผลงานการวิจัยอันทรงคุณค่า และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การวิจัยในวงกว้าง และเป็นการบูรณาการ องค์ความรู้ทางวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมชมุชน โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่าจากการแลกเปลี่ยนทัศนะ ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งทางวิชาการและงานวิจัย เพื่อตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคมชมุชน โดยให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นที่พึ่งพาของ สังคม ชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นฐานในการคิดอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป คณะฯ จึงได้จัดทำโครงการ ประชุมวิชาการระดับชาติขึ้น

 วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณชนและชุมชนวิชาการ
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการในศาสตร์แขนงต่าง ๆ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. กลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
  2. ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย  คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 50 คน
  1. พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ชื่อตัวชี้วัด****
หน่วยนับ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของอาจารย์และบุคลการมีความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัย
ร้อยละ
80
2. ร้อยละของนักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัย
ร้อยละ
80
3. ร้อยละของนักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการนำเสนอบทความวิจัยความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัย
ร้อยละ
80
4. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ระดับ
4
 เชิงปริมาณ
1. จำนวนเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมเป็นเครือข่ายทางวิชาการและการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
จำนวน
4
2. ร้อยละของบทความวิจัยของอาจารย์ที่ผ่านการประเมิน
ร้อยละ
80
3. ร้อยละของบทความวิจัยนักศึกษาที่ผ่านการประเมิน
ร้อยละ
80

 วิธีดำเนินการ

ลำดับ
แผนการดำเนินงานตามกิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
1
ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรมในการจัดโครงการ
20 ก.พ. 65
2
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
11 มี.ค. 65
3
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
25 มี.ค. 65
4
ดำเนินงานโครงการตามแผนงานโครงการ
เม.ย. – ส.ค. 65
 
4.1 ขั้นตอนการเตรียมงาน
2 มี.ค. – 15 ก.ค. 65
 
1)  ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรมในการจัดโครงการ
 
2) จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ / ห้องประชุม /เอกสารและสถานที่ในการจัดโครงการ
 
3) จัดทำหนังสือและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ
 
4) ประชาสัมพันธ์ไปยังมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
 
5) ทำหนังสือเชิญวิทยากรในการบรรยาย
 
6) ติดต่อผู้ประเมินอิสระในการประเมินบทความวิจัย
 
     – ติดต่อทำหนังสือเชิญคณะกรรมการประจำกลุ่มนำเสนอผลงานวิจัย
 
     – ติดต่อคณะกรรมการดำเนินงานประจำห้องนำเสนอผลงานวิจัย
 
7) จัดทำเว๊บไซต์การประชุมวิชาการ
 
8) จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
 
10) จัดทำแบบประเมินและแบบสอบถาม
 
11) จัดเตรียมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะและเครือข่าย
 
12) จัดเตรียมค่าตอบแทน Peer Review ค่าตอบแทนกรรมการประจำกลุ่ม  ประจำห้อง
 
13) จัดเตรียมวุฒิบัตรผู้นำเสนอผลงาน
 
4.2 การเตรียมบทความ
 
1) ประชาสัมพันธ์ให้แต่ละฝ่ายเตรียมส่งบทความวิจัย
2) เตรียม Peer Review ในการประเมินบทความวิจัย
3) เปิดรับบทความวิจัย
4) นักวิจัยส่งบทความผ่านเว็บไซต์และชำระค่าลงทะเบียน
5) คณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งบทความวิจัยให้ผู้ประเมินพิจารณา
6) คณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งบทความให้ผู้วิจัยแก้ไข
7) คณะกรรมการดำเนินงานโครงการตอบรับบทความ
8) ประกาศรายชื่อบทความที่ผ่านการพิจารณา
9) เตรียมเอกสารผลงานวิจัยเล่ม Proceeding จากงานประชุมวิชาการดังนี้
     – ผลงานวิจัยฉบับ Full Abstract ในรูปแบบเล่มเอกสาร
     – ผลงานวิจัยฉบับ Full Paper  ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ดาวน์โหลดผ่านเว๊บไซต์งานประชุมวิชาการ
 
4.3 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
24-25 ส.ค. 65
 
1) ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
 
2) พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ
 
3) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมหาวิทยาลัยเครือข่าย
 
4) มอบวุฒิบัตรให้มหาวิทยาลัยเครือข่ายที่เข้าร่วม MOU
 
5) บรรยายพิเศษ
 
6) นำเสนอผลงานวิจัยประจำห้อง
 
7) มอบวุฒิบัตรผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
 
8) ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
 
4.4 ขั้นตอนประเมินผลและสรุปผล
 
1) จัดทำแบบรายงานการจัดโครงการและประเมินผล
 4 ก.ย. 65
 
2) วิเคราะห์และสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 5 ก.ย. 65
 
3) จัดทำรายงานสรุปผลโครงการ
6 ก.ย. 65
5
รายงานผลการดำเนินโครงการ
7 ก.ย. 65

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ได้ส่งเสริมให้นักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณชนและชุมชนวิชาการ
  2. นักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการในศาสตร์แขนงต่าง ๆ