ตารางการนำเสนอผลงานวิชาการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565

หัวข้อเรื่อง “กระบวนทัศน์ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการพัฒนาท้องถิ่น”

ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2565


National Conference: A New Paradigm of Humanities and Social Sciences for Local Development


ลิงก์พิธีเปิด, บรรยาย และการนำเสนอ https://zoom.us/j/99981627504?pwd=YTlDMVVZM2lLYzJkVjlVNjhqeVo4UT09

Meeting ID: 999 8162 7504
Passcode: nchusoc

 

กลุ่มภาษา วรรณกรรม คติชนวิทยา

การนำเสนอแบบ ORAL PRESENTATION

วันที่ 24 สิงหาคม 2565

รหัสห้องนำเสนอ A1

Breakout Rooms A1

ผู้ทรงคุณวุฒิ : รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต ชัยเกียรติธรรม

ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์ชวินทร์ ศรีสวัสดิ์ และ อาจารย์ชุติภา กองสมบัติ

เวลา
รหัส
ชื่อเรื่อง
ผู้นำเสนอ
13.00 – 13.20 NC01 The Canterbury Tales as a Tool to Develop of Pre-service English Teachers’ Learning Achievement of English for Cultural Studies วิศรุต ไหลหาโคตร                   Download
13.21 – 13.40 NC02 Using English Songs to Enhance Students’ Ability in Learning Vocabulary of Grade 5 Students at Nong-Hoi NamJoy Kururat Rungsan School, Kosumphisai District, Maha Sarakham Province ทยกมล ฉัตรดอน                     Download
13.41 – 14.00 NC03  การเปรียบเทียบการให้คะแนนระหว่างผู้สอนและโปรแกรมช่วยตรวจงานเขียน และทัศนคติของผู้เรียนในระดับผู้ใหญ่ต่อการให้คะแนนทั้งสองรูปแบบ Human vs Online Rater: The Comparison and Perspectives  of Adult Learners ชวินทร์ ศรีสวัสดิ์                      Download
14.01 – 14.20 NC04  การจัดกิจกรรมวงวรรณกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนร่วมกันในห้องเรียนออนไลน์ ชุติภา กองสมบัติ                     Download
14.21 – 14.40 NC05 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาจีนโดยใช้เกมประกอบแบบฝึกทักษะ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มินตรา ปริปุณณะ                    Download
14.41 – 15.00 NC06 การศึกษาแชทบอทที่พัฒนาตนเองเพื่อฝึกการสนทนาภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน: จากการพัฒนาถึงการประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือเสริม ฮิเดยุคิ ซูซูกิ                             Download
15.01 – 15.20 NC07 วิธีการบอกจุดของเวลาในภาษาเวียดนาม บุญญิสา ภูบรรทัด                   Download

การนำเสนอแบบ ORAL PRESENTATION

วันที่ 24 สิงหาคม 2565

รหัสห้องนำเสนอ A2

Breakout Rooms A2

ผู้ทรงคุณวุฒิ : รองศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา จักรไชย

ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์ฉัตรณรงค์ ชัยเดช และ อาจารย์เชาวน์ประภา จันทุมา

เวลา
รหัส
ชื่อเรื่อง
ผู้นำเสนอ
13.00 – 13.20 NC08 การใช้ภาษาในสื่อเฟซบุ๊กเพจ Powerpuff GAY นิตินาถ ฟรอมไธสง                  Download
13.21 – 13.40 NC09 กลวิธีการใช้ภาษาในสื่อเฟซบุ๊ก แฟนเพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว อุมาพร เยาวลักษณ์โยธิน       Download
13.41 – 14.00 NC10 กลวิธีการตอบปฏิเสธในการสัมภาษณ์ของบุคคลในวงการบันเทิงไทย สุมาลี พลขุนทรัพย์                  Download
14.01 – 14.20 NC11 กลวิธีการตั้งชื่อในรายการบันเทิงแบบปกิณกะบนยูทูป วจิรา มะลาดวง                         Download
14.21 – 14.40 NC12 กลวิธีการนำเสนอสินค้าของเพจเฟซบุ๊ก “Sale Here” The Strategies for Presenting Products of Facebook Page “Sale Here” ทักษพร กุมชาด                       Download
14.41 – 15.00 NC13 การพัฒนาทักษะการพูดของนักศึกษาโดยการใช้วิธีการพูดออกเสียงซ้ำ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ศศินันท์ โต๊ะชาลีศรีทิน           Download
15.01 – 15.20 NC14 ศึกษามุมมองด้านความรักในบทเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาจากวรรณคดีไทย เรืองศักดิ์ สระมุณี                    Download

กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การนำเสนอแบบ ORAL PRESENTATION

วันที่ 24 สิงหาคม 2565

รหัสห้องนำเสนอ A3

Breakout Rooms A3

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพร อุตมา

ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์ปรัชญ์ วีสเพ็ญ และ อาจารย์อัญชนา ทองกระจาย

เวลา
รหัส
ชื่อเรื่อง
ผู้นำเสนอ
13.00 – 13.20 NC15 การศึกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ ธันยพงศ์ สารรัตน์                    Download
13.21 – 13.40 NC16 การศึกษาพิธีกรรมเลี้ยงผีปู่ตา: บทบาทและอัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมบ้านโสกก่อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี พระสามารถ ยอดวงศ์ษา        Download
13.41 – 14.00 NC17 การสร้างแบรนด์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย NALAN craft ของวิสาหกิจชุมชนนาลัน นวพรรษ การะเกตุ                   Download
14.01 – 14.20 NC18 “เครื่องเขิน” ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของหัตถศิลป์ ณ ชุมชนนันทาราม เมืองเชียงใหม่ กิติศักดิ์ ทองมีทิพย์                 Download
14.21 – 14.40 NC19 ทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์การทอผ้าย้อมคราม กรณีศึกษา กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโซ่ง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น นิตยา ป้องกันภัย                     Download
การนำเสนอแบบ ORAL PRESENTATION

วันที่ 24 สิงหาคม 2565

รหัสห้องนำเสนอ A4

Breakout Rooms A4

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกกสิณ ชาทิพฮด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรี

ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์มนัสนันท์ สมดี และ อาจารย์ธันยพัต ดงลุน

เวลา
รหัส
ชื่อเรื่อง
ผู้นำเสนอ
13.00 – 13.20 NC20 แนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านใหม่ศาลาเฟือง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไทยโรจน์ พวงมณี                  Download
13.21 – 13.40 NC21 ภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพจิตโดยผ่านพิธีกรรมบำบัดของการแพทย์พื้นบ้านล้านนา ณิศรา ชัยวงค์                          Download
13.41 – 14.00 NC22 ระบบนาฏยอุปถัมภ์ในหมอลำ พิมพ์วลัญช์ พลหงษ์               Download
14.01 – 14.20 NC23 อาทมาฏ: กระบวนไม้รำ 12 ท่า ดาบพระนเรศวร ฐิตารีย์ คำภีร์                            Download
14.21 – 14.40 NC24 อัตลักษณ์วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชาวบ้านย่านเมืองเก่า อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เจตนา อินยะรัตน์                     Download
การนำเสนอแบบ POSTER
วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2565
นำเสนอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
เวลา
รหัส
ชื่อเรื่อง
ผู้นำเสนอ
08.30 – 16.30 NC25 การพัฒนาทักษะนักศึกษาด้วยโครงการประกวดวาดภาพจิตรกรรม เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนในสาขาวิชาทัศนศิลป์ สิทธิวัฒน์ มีวันคำ                    Download
08.30 – 16.30 NC26 การสร้างสรรค์การแสดงด้านนาฏศิลป์พื้นบ้าน ในรายวิชาวิพิธทัศนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อนุชิต สีโมรส                          Download
08.30 – 16.30 NC27 การสร้างสรรค์จิตรกรรมชุด ผลิตผลแห่งความอุดมสมบูรณ์ อำพร แสงไชยา                      Download
08.30 – 16.30 NC28 คุณค่า ความงาม ความสุข (ครก) กระบวนการสร้างเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พรสวรรค์ นนทะภา                 Download
08.30 – 16.30 NC29 นรกภูมิ : รูปแบบ และความสัมพันธ์ของกลุ่มช่างแต้มพื้นบ้าน ในฮูปแต้ม วัดพุทธสีมา, วัดหัวเวียงรังษี, และวัดโพธิ์คำ อ.ธาตุพนม
จ.นครพนม
อภิชาติ เอี่ยมวิจารณ์             Download
08.30 – 16.30 NC30 พัฒนาการและสภาพปัจจุบันของภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กใน สปป.ลาว ภานุพงศ์ ธนะโคตร                Download

กลุ่มปรัชญา ศาสนา สังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อม

การนำเสนอแบบ ORAL PRESENTATION

วันที่ 24 สิงหาคม 2565

รหัสห้องนำเสนอ A5

Breakout Rooms A5

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล ทศมาศ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพล ฤทธิธรรม

ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์ดิษยพงษ์ หกสุวรรณ และ อาจารย์วินัย แสงกล้า

เวลา
รหัส
ชื่อเรื่อง
ผู้นำเสนอ
13.00 – 13.20 NC31 การพัฒนาการจัดการน้ำด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อบริโภค บ้านหมากแข้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ชมพูนุท ธีราวิทย์                    Download
13.21 – 13.40 NC32 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มอย่างมีส่วนร่วม:กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านหัวฮะ ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชัยนุวัฒน์ ปูนคำปีน                Download
13.41 – 14.00 NC33 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์  อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง พรรณพัชร สังกรม                 Download
14.01 – 14.20 NC34 การวิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์  เพื่อตอบสนองต่อรูปแบบแนวทางการพัฒนาศักยภาพความสามารถของระบบโลจิสติกส์ในอนาคต นัฐิพงษ์ จัดจ้าง                        Download
14.21 – 14.40 NC35 การศึกษาและพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต (ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต) พฤทธิพงศ์ พุฒขาว                Download
14.41 – 15.00 NC36 แนวทางการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ดำของเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงแม่หลอดอย่างมีส่วนร่วม บุญธรรม โพธิ์อ่อง                   Download
การนำเสนอแบบ POSTER
วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2565
นำเสนอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
เวลา
รหัส
ชื่อเรื่อง
ผู้นำเสนอ
08.30 – 16.30 NC37 การศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยบ้านหนองตุ  ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปวีนา ภูมิแดนดิน                    Download
08.30 – 16.30 NC38 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนบ้านลาดพัฒนา  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผุสดี กิจบุญ                             Download

กลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่น

การนำเสนอแบบ ORAL PRESENTATION

วันที่ 24 สิงหาคม 2565

รหัสห้องนำเสนอ A6

Breakout Rooms A6

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไปรมา เฮียงราช และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร ชุบสุวรรณ

ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์ ดร.บัญชา พุฒิวนากุล และ อาจารย์วิกรณ์กิจ อินทร์จันทร์

เวลา
รหัส
ชื่อเรื่อง
ผู้นำเสนอ
13.00 – 13.20 NC39 กลวิธีการพัฒนาบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ แสงระวี ดอนแก้วบัว                  Download
13.21 – 13.40 NC40 การพัฒนากลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรครูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ด้วยกิจกรรม QCC เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กฤษดาเดช รัตนพันธุ์จักร์       Download
13.41 – 14.00 NC41 การศึกษาพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นด้านความบันเทิงของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กุลธิดา ผาจวง                           Download
14.01 – 14.20 NC42 ความพร้อมของนักศึกษาสำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สุดารัตน์ มาศวรรณา               Download
14.21 – 14.40 NC43 ความพึงพอใจในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว) นิพาดา ศรีสุทโธ                      Download
14.41 – 15.00 NC44 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกระนวน​ อ.กระนวน​ จ.ขอนแก่น ศุภนิมิต​ พิมพ์ศรี                      Download
15.01 – 15.20 NC45 พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน Grab Food ในการสั่งอาหารของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อริสรา จันดาวัน                        Download
การนำเสนอแบบ POSTER
วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2565
นำเสนอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
เวลา
รหัส
ชื่อเรื่อง
ผู้นำเสนอ
08.30 – 16.30 NC46 การประเมินโครงการส่งเสริม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ตามแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ดำรงค์ สุดวิลัย                        Download
08.30 – 16.30 NC47 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมอัตโนมัติของวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำ ดำรงค์ สุดวิลัย                        Download

 


 Download Proceedinge

Download Proceedinge

Download Certificateข้อปฏิบัติการนำเสนอผลงานผ่านโปรแกรม ZOOM

1. ขอให้ผู้นำเสนอ ใช้ Meeting ID และ Passcode หรือคลิกที่ลิงก์ https://zoom.us/j/99981627504?pwd=YTlDMVVZM2lLYzJkVjlVNjhqeVo4UT09 เพื่อ Login เข้าโปรแกรม Zoom ก่อนเวลานำเสนอ 15 นาที พร้อมกับให้เปลี่ยนภาพพื้นหลัง ตามประเภทที่ผู้จัดกำหนดให้ (พื้นหลังสำหรับผู้นำเสนอ/พื้นหลังสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ)

2. การนำเสนอผลงานจะดำเนินการตามตารางที่กำหนดไว้ โดยมีเวลา 20 นาที แบ่งออกเป็นเวลานำเสนอ 15 นาที เวลาให้ข้อแนะนำและซักถาม 5 นาที

3. เมื่อเข้าห้องนำเสนอ ขอให้ปิดไมค์ให้เรียบร้อย จะเปิดก็ต่อเมื่อถึงเวลาการนำเสนอผลงานตัวเองเท่านั้น


พื้นหลังสำหรับผู้นำเสนอ

พื้นหลังสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ

พื้นหลังสำหรับผู้ดำเนินรายการ

พื้นหลังสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

 

ประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565

หัวข้อเรื่อง “กระบวนทัศน์ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการพัฒนาท้องถิ่น”

ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2565


ลิงก์พิธีเปิด, บรรยาย และการนำเสนอ https://zoom.us/j/99981627504?pwd=YTlDMVVZM2lLYzJkVjlVNjhqeVo4UT09

Meeting ID: 999 8162 7504
Passcode: nchusoc

 

ประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565

หัวข้อเรื่อง “กระบวนทัศน์ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการพัฒนาท้องถิ่น”

ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

 

หลักการและเหตุผล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา

       เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ สร้างองค์ความรู้ จากงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้ได้ตามมาตรฐานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2565 หัวข้อเรื่อง “กระบวนทัศน์ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งจะมีกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ด้วยกันคือ 1) ภาษา วรรณกรรม คติชนวิทยา 2) ปรัชญา ศาสนา สังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม 3) ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4) การสื่อสารเทคโนโลยี โดยมีความตระหนักที่จะส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก บุคลากรในแวดวงวิชาการและวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย มีการ เรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านวิจัยในสาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อให้เกิดเป็นเวทีวิชาการระดับชาติที่รวบรวมผลงานการวิจัยอันทรงคุณค่า และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การวิจัยในวงกว้าง และเป็นการบูรณาการ องค์ความรู้ทางวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมชมุชน โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่าจากการแลกเปลี่ยนทัศนะ ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งทางวิชาการและงานวิจัย เพื่อตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคมชมุชน โดยให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นที่พึ่งพาของ สังคม ชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นฐานในการคิดอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป คณะฯ จึงได้จัดทำโครงการ ประชุมวิชาการระดับชาติขึ้น

 วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณชนและชุมชนวิชาการ
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการในศาสตร์แขนงต่าง ๆ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. กลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
  2. ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย  คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 50 คน
  1. พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ชื่อตัวชี้วัด****
หน่วยนับ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของอาจารย์และบุคลการมีความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัย
ร้อยละ
80
2. ร้อยละของนักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัย
ร้อยละ
80
3. ร้อยละของนักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการนำเสนอบทความวิจัยความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัย
ร้อยละ
80
4. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ระดับ
4
 เชิงปริมาณ
1. จำนวนเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมเป็นเครือข่ายทางวิชาการและการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
จำนวน
4
2. ร้อยละของบทความวิจัยของอาจารย์ที่ผ่านการประเมิน
ร้อยละ
80
3. ร้อยละของบทความวิจัยนักศึกษาที่ผ่านการประเมิน
ร้อยละ
80

 วิธีดำเนินการ

ลำดับ
แผนการดำเนินงานตามกิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
1
ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรมในการจัดโครงการ
20 ก.พ. 65
2
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
11 มี.ค. 65
3
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
25 มี.ค. 65
4
ดำเนินงานโครงการตามแผนงานโครงการ
เม.ย. – ส.ค. 65
 
4.1 ขั้นตอนการเตรียมงาน
2 มี.ค. – 15 ก.ค. 65
 
1)  ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรมในการจัดโครงการ
 
2) จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ / ห้องประชุม /เอกสารและสถานที่ในการจัดโครงการ
 
3) จัดทำหนังสือและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ
 
4) ประชาสัมพันธ์ไปยังมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
 
5) ทำหนังสือเชิญวิทยากรในการบรรยาย
 
6) ติดต่อผู้ประเมินอิสระในการประเมินบทความวิจัย
 
     – ติดต่อทำหนังสือเชิญคณะกรรมการประจำกลุ่มนำเสนอผลงานวิจัย
 
     – ติดต่อคณะกรรมการดำเนินงานประจำห้องนำเสนอผลงานวิจัย
 
7) จัดทำเว๊บไซต์การประชุมวิชาการ
 
8) จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
 
10) จัดทำแบบประเมินและแบบสอบถาม
 
11) จัดเตรียมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะและเครือข่าย
 
12) จัดเตรียมค่าตอบแทน Peer Review ค่าตอบแทนกรรมการประจำกลุ่ม  ประจำห้อง
 
13) จัดเตรียมวุฒิบัตรผู้นำเสนอผลงาน
 
4.2 การเตรียมบทความ
 
1) ประชาสัมพันธ์ให้แต่ละฝ่ายเตรียมส่งบทความวิจัย
2) เตรียม Peer Review ในการประเมินบทความวิจัย
3) เปิดรับบทความวิจัย
4) นักวิจัยส่งบทความผ่านเว็บไซต์และชำระค่าลงทะเบียน
5) คณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งบทความวิจัยให้ผู้ประเมินพิจารณา
6) คณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งบทความให้ผู้วิจัยแก้ไข
7) คณะกรรมการดำเนินงานโครงการตอบรับบทความ
8) ประกาศรายชื่อบทความที่ผ่านการพิจารณา
9) เตรียมเอกสารผลงานวิจัยเล่ม Proceeding จากงานประชุมวิชาการดังนี้
     – ผลงานวิจัยฉบับ Full Abstract ในรูปแบบเล่มเอกสาร
     – ผลงานวิจัยฉบับ Full Paper  ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ดาวน์โหลดผ่านเว๊บไซต์งานประชุมวิชาการ
 
4.3 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
24-25 ส.ค. 65
 
1) ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
 
2) พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ
 
3) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมหาวิทยาลัยเครือข่าย
 
4) มอบวุฒิบัตรให้มหาวิทยาลัยเครือข่ายที่เข้าร่วม MOU
 
5) บรรยายพิเศษ
 
6) นำเสนอผลงานวิจัยประจำห้อง
 
7) มอบวุฒิบัตรผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
 
8) ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
 
4.4 ขั้นตอนประเมินผลและสรุปผล
 
1) จัดทำแบบรายงานการจัดโครงการและประเมินผล
 4 ก.ย. 65
 
2) วิเคราะห์และสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 5 ก.ย. 65
 
3) จัดทำรายงานสรุปผลโครงการ
6 ก.ย. 65
5
รายงานผลการดำเนินโครงการ
7 ก.ย. 65

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ได้ส่งเสริมให้นักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณชนและชุมชนวิชาการ
  2. นักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการในศาสตร์แขนงต่าง ๆ